Competition rating CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2021, 11. 9. 2021